Partnerské riešenia pre užívateľov Money S3

Užívatelia Money S3 môžu výhodně rozšíriť svoj systém o ďalšie riešenia, ponúkajúce služby v oblasti manažérskych systémov, daňovej kancelárie, mobilných klientova PC pokladne.

Ak je to vhodné, tak riešenie ponúka prepojenie s Money S3, ktorého údata čerpajú a ďalej spracovávajú (napríklad manažérský systém Analyst S3). V iných prípadoch je možné systém nasadit samostatne prípadne ho mať opäť prepojený s Money S3.

Všetky partnerské rieešenia sú vyvíjané v úzkej spoluprácí s CÍGLER SOFTWARE, a.s., sú pravidelne aktualizované a majú zabezpečenú podporu a servis podobne ako je to u Money S3.

Ako doplnok k týmto softwarovým riešeniam ponúkame fiškály modul Hates. Tým sa stáva Money uceleným komplexom pre Vašu kanceláriu aj obchod.

Analyst

manažérský informačný systém

Poznáme spôsob, ako dostať z vášho ekonomického systému maximum!

Analyst

Len účtovat už nestačí. Potenciál výpočtovnej techniky je o oveľa väčší na to, aby ste s jej pomocou iba vystavovali faktúry a evidovali DPH. Áno, účtovná evidencia prvotných dokladov (faktúry, banka, sklad) je pre prípravu daňového priznania nevyhnutná. Pokiaľ ale zvážíme, že ich ukladaním v databázach ekonomického systému vlastne vzniká dátový sklad, prichádza myšlienka tieto údaje spracovávať okrem prípravy dańového priznania aj iným spôsobom. A to pre účely analýzy a plánovania rozvoja vašej firmy. A práve na to slúži manažérský informačný systém Analyst S3.

Analyst pokračuje tam, kde končí Money

Nemá predsa zmysel v aplikáciách duplikovať funkcie a preto čo dokáže Analyst S3 nedokáže Money, ale platí to aj naopak. Ekonomický systém Money je zameraný hlavne na vystavovanie dokladov, evidenciu úhrad, sledovanie salda a prípravu podkladov pre účtovnú uzávierku a dańové priznanie. Prevádzkovým obdobím Money je preto väčšinou účtovný rok. Analyst S3 si naproti tomu kladie úplne iné ciele. Jeho úlohou je odhalovať (analyzovať) súvislosti a plánovať trendy. V Analyste S3 je možné sledovat vývoj za 4 po sobe idúce obdobia v intervaloch napr. mesiac, štvrťrok, polrok, rok. Je tedy zrejmé, že najmä dlhodobé závislosti vývoja ukazateľov je lehšie odhaliť práve pomocou Analystu S3.

Analyst S3 sme navrhli tak, aby bol nástrojom v rukách manažérov.

Analyst S3 ponúka pohľad na vašu firmu „z vrchu". S jeho pomocou nezistíte, koľko vám dlží konkrétny odberateľ, ale za to s jeho pomocou ľahko vysledujete vývoj pohľadávok za posledné štyri roky a vplyv ich nárustu alebo poklesu na vašu likviditu.

Money vám tiež nepovie, prečo máte nedostatok hotovosti na zaplatenie faktúr. S pomocou Analystu S3 (Spider analýzy) však zistíte, či sú príčinou tohoto stavu zbytočné zásoby, neplatiči alebo príliš vysoké mzdové náklady.

Pocket Money

mobilný klient na PDA pre Money S3

Pocket Money

POCKET MONEY je mobilný klient ekonomického systému Money S3. V prostredí Pocket PC (WinCE) Vám v teréne ponúka aktuálne informácie o kontaktoch a skladových zásobách z Money S3, umožňuje Vám vystavovať doklady u klientov a tie následne cez XML výmenu dát naimportovať do Money S3.

POCKET MONEY je určený nielen tým, ktorí potrebujú mať stály prehľad o stavoch a cenách skladových zásob, ale hlavne tým, ktorí potrebujú v teréne u svojich zákazníkov vystavovať doklady.

Aplikácia nie je závislá na konkrétnom zariadení, ale operačný systém musí byť MS PocketPC 2000 a vyšší. V praxi to znamená, že aplikácia bez rozdielu pobeží napr. na Compaq iPAQ, HP iPAQ, T-Mobile MDA, Eurotel DataPhone alebo na špeciálnych zariadeniach Intermec I700.

Funkcie mobilného klienta POCKET MONEY:

 • Import dát z ekonomického systému Money S3 (adresy, zásoby)
 • Aktualizovaný adresár firiem vrátane kontaktných údajov
 • Prehľad skladových zásob vrátane nákupných a predajných cien
 • Aktuálne stavy zásob na všetkých skladoch
 • Vystavenie objednávky
 • Vystavenie predajky
 • Vystavenie faktúry
 • Tlač všetkých dokladov
 • Vedenie skladovej evidencie (s vystavovaním dokladov sa mení stav skladu)
 • Automatický prenos dokladov do ekonomického systému Money S3 cez XML

POCKET MONEY je určené pre činnosti ako sú:

 • Obchodný zástupca
 • Mobilný predaj z auta
 • Servisný technik
TaxEditTaxEdit

TaxEdit - daňové priznania ľahko, prehľadne a správne

Pokiaľ ste účtovou firmou, daňovým poradcom, alebo spracovávate väčší počet daňových priznaní ročne, iste oceníte novinku v našej ponuke – program TaxEdit. Slovenská verzia TaxEdit-u je výsledkom spolupráce našej spoločnosti s firmami Konzulta Brno, a.s. a Luyten CZ, s.r.o. a prináša Vám možnosť elektronickej prípravy a archivácie daňových priznaní a výkazov, formulárov a žiadostí.

Ako TaxEdit pracuje?

Program je akoby daňovou kanceláriou na PC. Obsahuje databázu daňovníkov, ktorým spracovávate daňové priznania a výkazy a ku každému daňovníkovi obsahuje v príslušných rokoch jednotlivé daňové priznania. Pomocou programu si môžete daňové priznania pripravovať „na nečisto", po kontrole ich vytlačiť a podať a v prípade potreby z podaného daňového priznania vytvoriť dodatočné, či opravné. To všetko v prehľadnej stromčekovej štruktúre – aj niekoľko rokov staré priznanie nájdete za pár sekúnd po niekoľkých kliknutiach myšou.

TaxEdit

evidencia štatistických hlásení Intrastat

Popis systému

Systém Intrast bol zavedený v členských štátoch EÚ 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. Colná evidencia dovtedy slúžila súčasne ako zdroj štatistických dát pre štatistické úrady a jej zrušením by tieto orgány prišli o možnosť vyhodnotiť štatistiku zahraničného obchodu.

Účelom Intrastatu je zber dát priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov, ktorý je potrebný na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty.Tieto údaje umožňujú taktiež sledovať základné makroekonomické ukazovatele zahraničného obchodu a sú súčasťou údajov, ktoré Európska komisia na monitorovanie vývoja jednotného trhu používa na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politikya súčasne sú poskytované pre medzinárodným organizáciam, ako je napr. Svetová obchodná orgnizácia (WTO) alebo Organizácia spojených národov (OSN)

Možnosti IStatu-u

Program IStat je určený pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení. Program slúži pre firmy zaoberajúce sa intrakomunitárnym obchodom v rámci EU.

Umožňuje evidovať údaje pre viac spravodajských alebo organizačných jednotiek, čo umožňuje jeho použitie aj pre väčšie firmy, prípadne pre firmy, ktoré sa zaoberajú zastupovaním spravodajských jednotiek na základe plnomocenstva

Kasa

softvér pre rýchly maloobchodný predaj

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, ktorý slúži k priamemu maloobchodnému predaju na pokladni. Je maximálne prispôsobený rýchlemu predaju zásob, so zvláštnym zreteľom na ovládanie len pomocou klávesnice (všetky funkcie potrebné k predaju je možné vyvolať pomocou klávesových skratiek).

Money S3 Kasa pracuje ako on-line klient nad dátami vytvorenými v programe Money S3, použitie v off-line režime nie je možné. K predaju používa štandardný doklad z Money S3 - predajku a umožňuje on-line výber a odpis skladových zásob, tlač predajok, používanie cenových hladín vrátane partnerských, úhrady nepeňažnými platidlami a tvorbu informačných zostáv. Vzhľadom k určeniu programu pre používanie na predajniach nie je možné realizovať nákup, zmeny predajných cien na kartách zásob, ani prijímanie nových zásob.

Poznámka:podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z roku 1994, je každý subjekt realizujúci predaj v hotovosti povinný používať registračnú pokladnicu, alebo fiskálny modul

Upozornenie: Softvér Money S3 Kasa nenahrádza samotnú registračnú pokladnicu alebo fiskálny modul, ale slúži k ich jednoduchšiemu ovládaniu!


FM HATES - Fiskálny modul pre PC pokladnice

Card

Základnou úlohou fiskálneho modulu je ochrana daňových údajov pri maloobchodnom predaji pred zneužitím. Využitie modulu HATES prinesie zároveň prehľadnosť a lepšiu kontrolovateľnosť u dani z príjmov i dani z pridanej hodnoty. Zo strany podnikateľa sa použitie PC pokladnice s modulom HATES prejaví najmä zvýšením prehľadnosti a kontrolovateľnosti predaja, ako aj zvýšením spoľahlivosti prevádzky pokladnice a znížením rizika straty údajov.

Každé PC využívané ako pokladnica, okrem aplikačného programového vybavenia, zabezpečujúceho základné funkcie PC pokladnice, musí podľa vyhlášky Ministerstva financíí Slovenskej republiky č. 55/1994 Z.z. z 22. februára 1994, resp. jej novely č.59/1995 obsahovať i zariadenie na ochranu daňových údajov pred zneužitím, resp. pred manipuláciou neoprávnenou osobou. Takýmto zariadením je fiskálny modul HATES, ktorý ponúka dodávateľským firmám softvéru, a tým aj ich zákazníkom, veľmi zaujímavé možnosti vyriešenia problému adaptovania svojho ekonomicko-informačného systému na podmienky predmetnej vyhlášky.

Na moduly HATES poskytujeme záruku 3 roky!
Bližšie informácie o fiskálnom module nájdete na stránke Hates.