Podvojné účtovníctvo

Pre našich klientov sme pripravili komplexný balík služieb, ktorý obsahuje :

 • zavedenie účtovníctva
 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • saldokonto záväzkov a pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok
 • dokladová inventarizácia
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku
 • kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Pre plátcov DPH je naviac :

 • spracovanie a kontrola všetkých dokladov vstupujúcich do DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne, alebo štvrťročne

V balíku je bezplatné :

 • ekonomické poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • mzdové poradenstvo
 • informácie o nových legislatívnych zmenách