Ponúkané služby

Spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva

Pre firmy s jednoduchým účtovníctvom spracovávame nasledovné zostavy :

 • kniha pokladne
 • peňažný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • spracovanie mesačných výkazov
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva

Pre firmy s podvojným účtovníctvom spracovávame nasledovné zostavy :

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • saldokonto záväzkov a pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok
 • dokladová inventarizácia
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Evidencia DPH

Pre plátcov DPH v systéme jednoduchého aj podvojného účtovníctva ponúkame :

 • spracovanie a zaevidovanie všetkých dokladov vstupujúcich do DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne, alebo štvrťročne
 • priebežné informácie ostave DPH

Evidencia majetku

Pri majetku firmy vedieme nasledovné evidencie :

 • pokladňa ( v tuzemskej aj zahraničnej mene )
 • bankové účty ( v tuzemskej aj zahraničnej mene )
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku - evidencia skladových zásob

Evidencia knihy jázd

Na základe dodaných podkladov :

 • vypracujeme knihu jázd
 • vypočítame spotrebu PHM
 • vypracujeme kompletné cestovné náhrady

Spracovanie mzdovej agendy

Na základe dohodnutých personálnych a mzdových podkladov vykonáme :

 • spracovanie miezd zamestnancov
 • výpočet odvodov poistného a dane z príjmu FO
 • vypracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu FO pre zamestnancov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie bankových príkazov na mzdy, odvody do poisťovní a dane zo mzdy
 • vypracovanie výplatných pások
 • vypracovanie mzdových listov

Vypracovanie daňových priznaní

Ponúkame vypracovanie nasledovných daňových priznaní :

 • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
 • daňové priznanie k dani zo závislej činnosti
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľnosti

Poradenstvo

 • ekonomické poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • mzdové poradenstvo
 • poradenstvo pri zriadení a organizácii účtovníctva
 • poradenstvo pri vedení účtovníctva

Ostatné služby

 • vypracovanie kompletnej ročnej závierky a všetkých súvisiacich výkazov
 • vypracovanie štatistických výkazov pre NBS a štatistický úrad
 • vypracovanie registratúrneho poriadku - služby pri zakladaní živnosti
 • službu pri zakladaní spoločnosti