Vypracovanie ročnej závierky a daňového priznania

Pre jednoduché účtovníctvo obsahuje :

 • vypracovanie ročnej závierky
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • kompletné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Pre podvojné účtovníctvo obsahuje :

 • vypracovanie ročnej závierky
 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky
 • kompletné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby osoby

K uvedeným zostavám je zdarma vypracovanie ostatných daňových priznaní :

 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľnosti